PRODUCENCI

CHANEL

Chanel Chance W. edp 50ml Chanel Chance W. edp 50ml 375,00 zł 405,00 zł

Chanel No 5 W. edp 50ml Chanel No 5 W. edp 50ml 369,00 zł 425,00 złChanel Chance Eau Vive W. edt 50ml Chanel Chance Eau Vive W. edt 50ml 269,00 zł 305,00 zł

SUPER PREZENT

REGULAMIN

REGULAMIN

 

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem www.perfumeriaanna.pl zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny .

2. Sklep internetowy www.perfumeriaanna.pl jest własnością firmy:

Perfumeria Anna Sp. z o.o.

ul. Jórskiego 25

03-584 Warszawa

KRS: 0000520147

NIP: 524-277-16-14

REGON: 147381577

zwaną dalej „Sprzedającym”.

3. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.perfumeriaanna.pl jest zwany dalej „Kupującym” lub "Klientem".

4. Składając zamówienie na www.perfumeriaanna.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

5. Dane do wpłat za zamówienia złożone na www.perfumeriaanna.pl:

Perfumeria Anna Sp. z o.o.

ul. Jórskiego 25

03-584 Warszawa

Pekao S.A.: 74 1240 1082 1111 0010 5988 4812
6. Żaden przedstawiony przez Sprzedawcę cennik ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy.

2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.

6. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

8. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

III Konto Klienta

1. Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, zwanego dalej ”Kontem”, W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło (oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym).

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta;

e.Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu

b. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta

6. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż: Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym

a. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta

b. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych

c. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu (oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta)

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań

 

IV. Warunki zamówienia towaru.

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez:

a) stronę internetową: www.perfumeriaanna.pl

2. Złożone zamówienie jest ważne przez 3 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane. Złożone zamówienie "za pobraniem" jest ważne 1 dzień, jeśli nie zostanie potwierdzone, zostaje anulowane. Zamówienia niepotwierdzone, nie będą realizowane.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia, oraz zamówień niepotwierdzonych. Sprzedający zastrzega również prawo do nierealizowania zamówień Klientów, z którymi wystąpiły spory transakcyjne.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży. oraz zmiany ich cen.

5. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

  1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
  4. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
  5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
  6. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

6. Realizacja zamówień:

a. Odbiór osobisty - Klient zostanie drogą mailową zaproszony po odbiór zamówienia

b. Przesyłka kurierska (przedpłata na konto)  - Klient zostanie drogą mailową poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zamówienia złożone do godz. 14:00 będą realizowane tego samego dnia, złożone po godz. 14:00 będą realizowane dnia następnego. Zamówienia złożone w weekend (piątek po godz. 14:00, sobota, niedziela) będą realizowane w poniedziałek. Przewidywany termin nadania przesyłki to 24h od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym. Sprzedający nie honoruje potwierdzeń przelewu.

* Przesyłka kurierska (pobranie) - Klient zostanie drogą mailową poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zamówienia złożone do godz. 14:00 będą realizowane tego samego dnia, złożone po godz. 14:00 będą realizowane dnia następnego. Zamówienia złożone w weekend (piątek po godz. 14:00, sobota, niedziela) będą realizowane w poniedziałek.

* Paczkomaty 24/7 (przedpłata na konto)  - Klient zostanie drogą mailową poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zamówienia złożone do godz. 12:00 będą realizowane tego samego dnia, złożone po godz. 12:00 będą realizowane dnia następnego. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12:00 będą realizowane w poniedziałek. Przewidywany termin nadania przesyłki to 48h od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym, przesyłki wysyłane są we wtorek - piątek o godz 12:00. Sprzedający nie honoruje potwierdzeń przelewu.

c. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień niepotwierdzonych i/lub jeśli niemożliwy jest kontakt z Kupującym pod wskazanym przez niego numerem telefonu. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta z którym wystąpił spór tranzakcyjny.

7. Statusy towarów:

a) w magazynie – towar znajduje się w magazynie Sklepu i jest dostępny w ciągu 24 h

8. Zakup towarów bez rejestracji w sklepie

W przypadku dokonania przez Klienta zakupu w Sklepie bez rejestracji, Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania takiego zamówienia, jeśli podane dane kontaktowe będą niekompletne, lub zamówienie nie zostanie potwierdzone.
10. Etapy realizacji zamówienia:

a) złożenie zamówienia

b) potwierdzenie zamówienia

c) weryfikacja zamówienia przez pracownika sklepu /
wysłanie maila informującego o przyjęciu zamówienia do realizacji
Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie
zamówionego przez Klienta towaru oraz jego ceny. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru

albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

d) opłacenie zamówienia - przedpłata na konto

zaproszenie po odbiór zamówienia - odbiór osobisty

wysłanie zamówienia - pobranie

e) zaksięgowanie wpłaty - wysyłka zamówienia z przedpłatą na konto
11. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
12. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów
będących przedmiotem zamówienia.
13. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

 

V. Rezygnacja z zamówienia

1. Klient może zrezygnować z zamówienia bez konsekwencji tylko do momentu jego wysłania.

2. Rezygnacja z zamówienia po jego wysłaniu równoznaczna jest z odstąpieniem od umowy kupna.

W przypadku takim Klient zostaje obciążony kosztami nadania przesyłki oraz kosztami jej zwrotu do nadawcy.

3. Aby skutecznie zrezygnować z zamówienia należy przesłać do sklepu wiedomość mailową zawierającą dane zamówienia: numer zamówienia, imię, nazwisko zamawiającego; oraz otrzymać informację zwrotną sklepu o przyjęciu dyspozycji.

 

VI. Warunki dostawy.

1. W przypadku płatności przelewem Kupujący proszony jest o płatność na podstawie złożonego zamówienia. Nie honorujemy potwierdzeń przelewu. Towar wydawany jest po wpłynięciu środków na konto.

2. Sprzedający nadaje towar wyłącznie na terenie Polski firmą kurierską DPD Polska Sp. z o.o. w dni robocze od poniedziałku do piątku o godz 14. Sprzedający nadaje towar do paczkomatów firmy InPost wyłącznie na terenie Polski we wtorki i piątki o godz 12.

3. Koszt dostawy wynosi:

a) 29,99 zł brutto - wysyłka kurierem, opłata za pobraniem.

b) 11,99 zł brutto - wysyłka kurierem, przedpłata za pośrednictwem firmy PayU. Firma PayU pobiera 2% prowizji za wykonanie natychmiastowego transferu środków.

c) 11,99 zł  - wysyłka kurierem, przedpłata na konto bankowe.

d) 10,99 zł  - Paczkomaty 24/7, przedpłata na konto bankowe.

e) 0,00 zł - odbiór osobisty.

f) 0,00 zł - wysyłka kurierem po przedpłacie na konto bankowe, przy zakupach za min. 800 zł brutto.

g) 0,00 zł  - Paczkomaty 24/7, przedpłata na konto bankowe, przy zakupach za min. 180 zł brutto

Powyższe kwoty dotyczą przesyłek o wadze do 5 kg, przesyłki cięższe będą wyceniane indywidualnie.

4. Termin doręczenia przesyłki:

a. DPD  - termin nie powinien przekroczyć jednego dnia roboczego. Przesyłki doręczane są w ciągu dnia - zazwyczaj w godz. 8-16. Maksymalny termin doręczenia przesyłki do osoby prywatnej to 5 dni. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie spowodowanego z winy firmy kurierskiej, Sprzedający na życzenie Kupującego podejmie kroki w celu przyspieszenia dostawy towaru.

b. Paczkomaty InPost - termin dostarczenia przesyłki do paczkomatu to dzień nadania + 3 dni robocze. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie spowodowanego z winy firmy kurierskiej, Sprzedający na życzenie Kupującego podejmie kroki w celu przyspieszenia dostawy towaru.

Przesyłki ubezpieczone są do wartości 200zł. Możliwe jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w cenie 1,5zł brutto.

Przesyłka pozostaje w paczkomacie 2 dni, następnie przekazywana jest do oddziału, gdzie czeka na odbiór kolejnych 3 dni. Po tym czasie zostaje zwrócona do nadawcy. Podczas składania zamówienia Klient wybiera docelowy Paczkomat, sklep nie ponosi odpowiedzialności za wybranie nieprawidłowego paczkomatu.

5. Kurier DPD nie ma obowiązku informowania telefonicznego o terminie dostarczenia przesyłki. Prosimy o oczekiwanie na Kuriera pod wskazanym adresem, jeśli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt z DPD w celu ustalenia konkretnego terminu dostarczenia przesyłki. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów doręczenia: dodatkowych prób doręczenia, magazynowania przesyłki w magazynie DPD, zwrotu do nadawcy, przeadresowania przesyłki. Dokładne wyliczenie dodatkowych kosztów nastąpi po otrzymaniu faktury vat od firmy DPD. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zamawiającego i jej zwrot do nadawcy - co następuje po drugiej nieudanej próbie doręczenia, lub trzeciej i każdej następnej próby doręczenia, Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów nadania, zwrotu do nadawcy oraz ponownej wysyłki przesyłki lub pokrycia kosztów kolejnych prób doręczenia. Przechowanie przesyłki w magazynie DPD jest dodatkowo płatne - 4 zł za każdą dobę. Przesyłki z magazynu DPD zwracane są nadawcy po 7 dniach. Trzecia i każda kolejna próba doręczenia płatna jest 14zł. W przypadku nieodebrania przesyłki podbraniowej i zwrotu do nadawcy Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki oraz zwrotu. Nieodebranie przesyłki nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny. W/w warunki dostawy podyktowane są regulaminem świadczenia usług przez firmę DPD. W przypadku naliczenia dodatkowych w/w kosztów przez Firmę kurierską, wygenerowanych z winy Klienta, Sprzedający wstrzyma doręczenie przesyłki do momentu uregulowania tychże kosztów przez Klienta.  

6. Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem ul. Jórskiego 25, 03-584 Warszawa; w godzinach: poniedziałek – piątek (11:00 – 18:00).

Przy odbiorze osobistym płatności za towar można dokonać:

- gotówką

- przelewem - zamówienie może być odebrane po zaksięgowaniu środków na koncie, nie akceptujemy potwierdzeń przelewu

- kartą - do wartości zamówienia doliczana jest prowizja w wysokości 2% wartości, jest to opłata pobierana przez Bank PEKAO S.A.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedebranie w terminie przesyłki z magazynu DPD lub Paczkomatu. Jeśli w takim przypadku Klient będzie chciał aby przesyłka była ponownie nadana zobowiązany jest do pokrycia wszystkich wygenerowanych kosztów przed ponownym nadaniem towaru. Jeśli w takie sytuacji Klient będzie chciał odstąpić od umowy kupna kwota zwróconych środków zostanie pomniejszona o koszty dodatkowo wygenerowane.

9. Dowodem dokonania każdego zapuku wystawianym przez skpel jest paragon fiskalny lub faktura vat - wystawiana na prośbę Klienta.

10. Sprzedający odradza wysyłkę perfum do paczkomatów w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych - niskich i wysokich temperatur. Przechowywanie perfum w niekorzystnych warunkach może wpłynąć na ekspozycję i trwałość zapachu.

 

VII. Towary

1. Gwarancja jakości towaru

a) gwarantujemy, że produkty z oferty są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane i znajdują się w oryginalnym opakowaniu.

b) Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji obciążają jedynie dystrybutora - gwaranta.

c) część producentów nie zabezpiecza kartonów folią/celofanem. Dotyczy to zestawów kosmetyków, niektórych linii popularnych wód (HUGO BOSS, JOOP!, Laura Biagiotti, Lacoste, Givenchy i innych). Odpowiemy na Państwa pytania, jeśli chcą Państwo wiedzieć czy zakupiony produkt będzie posiadał folię zabezpieczającą. Folia stanowi jedynie zabezpieczenie produktu, jej rozklejenie lub rozerwanie w transporcie nie może stanowić podstawy reklamacji.

d) w niektórych sytuacjach produkty mogą być „dekodowane”, co oznacza usunięcie kodu/numeru serii z produktu. Część dystrybutorów usuwa te dane, aby zachować tajemnicę handlową. „Dekodowane” produkty są pełnowartościowe. Dekodowanie produktu nie stanowi o jego wartości i nie stanowi podstawy reklamacji.

e) po 2012 r. większość perfum została przez producentów poddana reformulacji. Data premiery w opisie produktu informuje, która wersja produktu oferowana jest do sprzedaży. Reformulacja, jest to zmiana receptury - składu perfum, jest ona przeprowadzana ze względu na konieczność dostosowania się do wymogów IFRA International Fragrance Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Substancji Zapachowych)Oznacza to min.. iż wszystkie zapachy które miały w swoim składzie takie składniki jak np piżmo i ambra, musiały być poddane reformulacji, ponieważ substancje te zostały zabronione ze względu na ochronę gatunkową. Produkt poddany reformulacji jest produktem oryginalnym, pełnowartościowym a fakt jego reformujacji nie stanowi podstawy reklamacji. Informacje o dokonywaniu reformulacji są umieszczane w opisie produktów, w przypadku gdy premiera zapachu miała miejsce przed 2012 r. i braku informacji o jego reformujacji Kupujący powinien upewnić się jaka wersja produktu jest dostępna, przed dokonaniem zakupu.

Istotnym ograniczeniem wprowadzonym 23 lutego 2003 roku jest tak zwana 7 poprawka do dyrektywy kosmetycznej (dyr. 2003/15/EC Parlamentu Europejskiego). Odnosi się ona do 26 substancji zapachowych, które w oparciu o badania dermatologiczne (ich wiarygodność i była i jest kwestionowana) zostały przez Komitet Naukowy Kosmetyków i Produktów Nieżywnościowych (SCCNFP) uznane za takie, które mogą powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych na substancje zapachowe i w związku z tym zachodzi potrzeba ograniczenia sich stosowania lub wprowadzenie pewnych warunków dotyczących oznakowania wyrobów z tymi składnikami. Składniki te zostały dołączone do Załącznika III do dyrektywy 76/768/EEC, a także do załącznika do polskiej ustawy o kosmetykach.

 

VIII. Reklamacje

Reklamacja może polegać na:

a) żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, jeżeli Kupujący ujawnił ubytek, uszkodzenie lub inną wadę stanowiącą niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

b) domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie a, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

1. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na adres sklep@perfumeriaanna.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody firmy kurierskiej spisanego w obecności kuriera doręczającego przesyłkę. Reklamacja wraz z wypełnionym protokołem szkody firmy kurierskiej oraz paragonem fiskalnym, dokumentującym sprzedaż, powinna być dostarczona Sprzedającemu niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do Reklamacji.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupujący może żądać nieodpłatnej wymiany towaru na zgodny z umową w ciągu 14 dni od zakupu. Towar zwracany Sprzedającemu musi być w stanie w jakim został przez Kupującego otrzymany, tj. nieużywany, w opakowaniu, jeśli opakowanie było zafoliowane z nienaruszoną folią.

3. Reklamacje dotyczące jakości produktu, będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego, przesłanego wraz z paragonem fiskalnym i produktem. Produkt musi być kompletny, tzn. posiadać opakowanie, korek.

4. Sprzedający ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni robocze na zwrot pieniędzy lub wymianę towaru jeśli uzna reklamację za zasadną.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru, bez kosztów opłat prowizyjnych pobranych przez firmę PayU. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju, po dostarczeniu potwierdzenia nadania przesyłki zawierającego kwotę opłaty. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane ponoszone będą przez Klienta.

6. Sprzedający nie odbiera paczek za pobraniem, Kupujący odsyła towar na swój koszt na adres siedziby spółki.

7. Podstawą reklamacji nie może być rozklejenie się folii ochronnej na produkcie.

8. Na adres siedziby Sklepu należy odesłać perfumy w opakowaniu wraz z oryginałem paragonu i protokołem reklamacyjnym, przesyłką poleconą w pudełku nie kopercie.

9. W szczególnych przypadkach warunkierm uznania reklamacji będzie tylko i wyłącznie zgoda hurtowni w której zostały zakupione perfumy, po wcześniejszym przesłaniu dokładnych zdjęć przedstawiających stopień zużycia i wadę produktu.

10. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji obciążają jedynie dystrybutora / producenta jako gwaranta.

11. Na adres siedziby Sklepu należy odesłać perfumy w pudełku wraz z oryginałem paragonu i protokołem reklamacyjnym, przesyłką rejestrowaną.

 

IX. Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2. W przypadku zwrotu towaru Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy.

3. W przypadku skutecznego zwrotu towaru Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru, bez kosztów opłat prowizyjnych pobranych przez firmę PayU.

Koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta) oraz koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) ponosi Klient.

4.  Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia w takiej sytuacji pewnej wartości od zwracanej Klientowi kwoty - tytułem roszczenia odszkodowawczego na podstawie art. 34 ustawy o prawach konsumenta - pomniejszonej wartości rynkowej rzeczy.

5. Na adres siedziby Sklepu należy odesłać perfumy w pudełku wraz z oryginałem paragonu i oświadczeniem odstąpienia od umowy, przesyłką rejestrowaną.

6. Sprzedający ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie zgłoszenia i 3 dni robocze na zwrot pieniędzy lub wymianę towaru.

 

X. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Użytkownik ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu www.perfumeriaanna.pl.

2. Dokonanie zakupu w sklepie www.perfumeriaanna.pl jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego z siedzibą w Warszawie do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupującego, obsługi posprzedażnej, przekazywaniem Kupującemu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. nr 133, poz.833) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną", a także na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego

3. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

4. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie

5. Polityka cookies i prywatności

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych opisany jest na stronach producentów. Witryna www.perfumeriaanna.pl nie zbiera i nie udostępnia żadnemu podmiotowi gospodarczemu ani osobom fizycznym żadnych danych dotyczących prywatności gości naszego serwisu (wyjątek stanowią V.3 i V.4)
Dane jakie odczytujemy to standardowe informacje, które serwery wykorzystują np. do generowania statystyk odwiedzin związane z przeglądaniem zawartości serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
Numer IP wykorzystywany jest przez administratorów serwera tylko i wyłącznie w celach bezpieczeństwa a przez administratora serwisu wykorzystywany wyłącznie na potrzeby dodatkowej weryfikacji Użytkownika i zostaje automatycznie usunięty wraz z sesją po jej wygaśnięciu.

Procedura obowiązkowego informowania gości serwisów WWW o korzystaniu z plików cookies i pozyskiwania na to zgody wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.

 

XI. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowej www.perfumeriaanna.pl były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego www.perfumeriaanna.pl, np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i nie może to być podstawą do roszczeń cywilnoprawnych. Zdjęcie główne produktu jest zdjęciem profesjonalnym, poglądowym; zdjęcia prezentujące towar na kolorowym tle są zdjęciami przykładowych sprzedawanych produktów, ze względu na dużą rotację towarów, Sprzedający nie aktualizuje każdorazowo zdjęcia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Obsługa sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania całości lub części opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające wulgaryzmy, obrażające osoby, narodowości, religie, zawierające informacje niesprawdzone. Ponadto, nie zamieszczamy opinii, które zawierają linki do stron www. Formularz wysłany wielokrotnie publikowany jest tylko raz.

4. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe